Χρονοδιάγραμμα

Το έργο έχει συνολική διάρκεια 18 μηνών και χωρίζεται σε 3 φάσεις υλοποίησης.
1η φάση: Από την έναρξη του έργου έως το τέλος του 6ου μήνα. Στην φάση αυτή θα συλλεχθούν τα βιβλιογραφικά δεδομένα για την περιοχή μελέτης, θα εγκατασταθεί ο αυτόματος σταθμός παρακολούθησης και θα πραγματοποιηθούν οι αρχικές μετρήσεις για φυσικοχημικές, χημικές και βιολογικές παραμέτρους

2η φάση: Από την αρχή του 7ου μήνα έως το τέλος του 12ου μήνα. Στην φάση αυτή θα ολοκληρωθεί το ετήσιο πρόγραμμα παρακολούθησης φυσικοχημικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων της λίμνης Κουμουνδούρου, θα έχει ολοκληρωθεί η ιστοσελίδα του έργου που θα παρουσίαζει την ιστορία και την οικολογική αξία της περιοχής καθώς και τα αποτελέσματα του έργου, ενώ θα παραδοθεί και όλο το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό που θα έχει παραχθεί έως τότε.

3η φάση: Από την αρχή του 13ου μήνα έως το τέλος του 18ου μήνα. Στην φάση αυτή θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία του προγράμματος παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας της λίμνης Κουμουνδούρου, ο υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου της, θα περιγραφεί το οικοσύστημα της λίμνης, οι λειτουργίες του και τα προβλήματα / απειλές του ενώ θα συγκεκριμενοποιηθούν οι δράσεις διαχείρισης και διατήρησης του. Επίσης, θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση του ενημερωτικού υλικού για την λίμνη (φυλλάδιο, booklet, παρουσιάσεις πολυμέσων και video) και θα παραχθεί το σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της λίμνης.

Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας της Λίμνης Κουμουνδούρου και σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης, αποκατάστασης και ανάδειξης.

Το έργο αφορά την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης της Λ. Κουμουνδούρου για την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης και πληροφόρησης για την οικολογική κατάσταση και τις απειλές της.

Θα σχεδιαστεί αντιπροσωπευτικό δίκτυο μετρήσεων και δειγματοληψιών στο οποίο θα υλοποιούνται μηνιαίες δειγματοληψίες για νερά, εφάπαξ δειγματοληψίες για ιζήματα και εποχικές δειγματοληψίες για φυτοπλανγκτόν, μακρόφυτα και μακροασπόνδυλα που θα καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια και τα διάφορα βάθη της λίμνης. Όλες οι ανωτέρω μετρήσεις θα καταχωρηθούν σε βάση δεδομένων και σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών και θα επεξεργασθούν ώστε να αποκτηθεί μία πλήρης εικόνα της περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής μελέτης.

Επίσης, θα εκτιμηθεί η επικινδυνότητα ρύπανσης της Λίμνης από την εισροή υπόγειων υδάτων ενώ θα υπάρχει συνεχής καταγραφή φυσικοχημικών παραμέτρων μέσω αυτόματων, τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης. Με βάση τα αποτελέσματα της ανωτέρω ερευνητικής προσπάθειας θα σχεδιαστούν δράσεις διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης της Λίμνης ενώ θα αναπτυχθεί υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης για το οικοσύστημα της Λ.Κουμουνδούρου.

  • Θεμα 7

  • Θεμα 6

  • Θεμα 5

  • Θεμα 4

  • Θεμα 3

  • Θεμα 2

Το κυρίαρχο κρυπτοφύκος Cryptomonas sp. στο φυτοπλαγκτό της Λίμνης Κουμουνδούρου ανάμεσα σε άφθονα βακτήρια, θρύμματα και νεκρούς οργανισμούς.

Υδρόβια βλάστηση (Ιούνιος 2011)

Εγκατάσταση αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών (Απρίλιος 2011)

Μέτρηση διαύγειας του νερού (Φεβρουάριος 2011)

Φωτογράφηση του θυροφράγματος από το σκάφος δειγματοληψίας του ΙΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ τον Φεβρουάριο 2011 

Κοσκίνισμα ιζήματος του πυθμένα για την συλλογή βενθικών μακροασπονδύλων (Φεβρουάριος 2011)Επικοινωνηστε μαζι μας

Διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, 46,7 χλμ. Λ. Αθηνών - Σουνίου, 19013, Ανάβυσσος Αττικής,

τηλ.:  2291076389, fax: 2291076419,

email:   Ηλεκτρονική Διεύθυνση Διαχειριστή