Ψάρια

Η έρευνα απευθύνθηκε στο σύνολο της ιχθυοπανίδας της λίμνης άλλα επικεντρώθηκε σε ένα ενδημικό είδος ψαριού που ανήκει στο γένος Aphanius, γεγονός που έχει μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον καθώς και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα. Πρόκειται για μικρά ψάρια που διαβιούν σε λιμνοθάλασσες, παράκτιες πηγαίες λίμνες και υγρότοπους.

Τα είδη των ψαριών που ανήκουν στο γένος Aphanius αποτελούν προστατευόμενα είδη και απαντώνται στο παράρτημα της Οδηγίας για τους Οικοτόπους 92/43/ΕΕ. Η κατανομή του συγκεκριμένου γένους στην Αττική έχει εντοπιστεί μόνο σε τρία σημεία: στην λίμνη Κουμουνδούρου, στον υγρότοπο της Λιμνοθάλασσας Βουρκάρι καθώς και στην Λιμνοθάλασσα Σκάλας Ωρωπού.

Στην Λίμνη Κουμουνδούρου απαντούν επίσης και δύο άλλα είδη ψαριών. Το πιο κοινό είδος είναι το κουνοπόψαρο (Gambusia holbrooki), ένα ξενικό (αλλόχθονο) μικρό ψάρι που εισάχθηκε από την Αμερική για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Αυτό το ξενικό είδος είναι το πλέον διαδεδομένο ψάρι τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη νότια Ευρώπη.
To κουνουπόψαρο όπου αφθονεί και στην λίμνη, αποτελεί σημαντική τροφή για αρκετά είδη ιχθυοφάγων πουλιών. Ωστόσο, ως ξενικό είδος το πιθανότερο είναι να προκαλεί προβλήματα στους πληθυσμούς του Aphanius sp. καθώς μοιράζονται το ίδιο ενδιαίτημα και παρόμοιες πηγές τροφής.

Τέλος, το Χέλι (Anguilla anguilla) είναι ένα από τα σημαντικότερα ψάρια της λίμνης, εντούτοις όμως σήμερα συναντάτε αρκετά πιο σπάνια από ότι στο παρελθόν.


(Φωτογραφία: Σ. Ζόγκαρης)
Το ιδιόμορφο μικρό ψάρι (Aphanius sp.) που ανακαλύφθηκε στην Λίμνη Κουμουνδούρου. Διερευνάται η συστηματική ταξινόμηση του είδους για τον ακριβή προσδιορισμό του.

Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας της Λίμνης Κουμουνδούρου και σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης, αποκατάστασης και ανάδειξης.

Το έργο αφορά την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης της Λ. Κουμουνδούρου για την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης και πληροφόρησης για την οικολογική κατάσταση και τις απειλές της.

Θα σχεδιαστεί αντιπροσωπευτικό δίκτυο μετρήσεων και δειγματοληψιών στο οποίο θα υλοποιούνται μηνιαίες δειγματοληψίες για νερά, εφάπαξ δειγματοληψίες για ιζήματα και εποχικές δειγματοληψίες για φυτοπλανγκτόν, μακρόφυτα και μακροασπόνδυλα που θα καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια και τα διάφορα βάθη της λίμνης. Όλες οι ανωτέρω μετρήσεις θα καταχωρηθούν σε βάση δεδομένων και σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών και θα επεξεργασθούν ώστε να αποκτηθεί μία πλήρης εικόνα της περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής μελέτης.

Επίσης, θα εκτιμηθεί η επικινδυνότητα ρύπανσης της Λίμνης από την εισροή υπόγειων υδάτων ενώ θα υπάρχει συνεχής καταγραφή φυσικοχημικών παραμέτρων μέσω αυτόματων, τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης. Με βάση τα αποτελέσματα της ανωτέρω ερευνητικής προσπάθειας θα σχεδιαστούν δράσεις διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης της Λίμνης ενώ θα αναπτυχθεί υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης για το οικοσύστημα της Λ.Κουμουνδούρου.

  • Θεμα 7

  • Θεμα 6

  • Θεμα 5

  • Θεμα 4

  • Θεμα 3

  • Θεμα 2

Το κυρίαρχο κρυπτοφύκος Cryptomonas sp. στο φυτοπλαγκτό της Λίμνης Κουμουνδούρου ανάμεσα σε άφθονα βακτήρια, θρύμματα και νεκρούς οργανισμούς.

Υδρόβια βλάστηση (Ιούνιος 2011)

Εγκατάσταση αυτόματων τηλεμετρικών σταθμών (Απρίλιος 2011)

Μέτρηση διαύγειας του νερού (Φεβρουάριος 2011)

Φωτογράφηση του θυροφράγματος από το σκάφος δειγματοληψίας του ΙΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ τον Φεβρουάριο 2011 

Κοσκίνισμα ιζήματος του πυθμένα για την συλλογή βενθικών μακροασπονδύλων (Φεβρουάριος 2011)Επικοινωνηστε μαζι μας

Διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, 46,7 χλμ. Λ. Αθηνών - Σουνίου, 19013, Ανάβυσσος Αττικής,

τηλ.:  2291076389, fax: 2291076419,

email:   Ηλεκτρονική Διεύθυνση Διαχειριστή